Informácie o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je :

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Jan Mihuc, so sídlom Biele Vody 269, 05376 Mlynky, identifikačné číslo: 45457085, registrácia: Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-15612 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Biele Vody 269, 05376 Mlynky, adresa elektronickej pošty obchod@e-regaly.sk, telefón +421 944 470 465.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Fotka výrobnej linky v sklade firmy E-Regaly.sk

O nás

Kto sme a čo robíme?

Firma E-regaly sa nachádza na českom a slovenskom trhu už vyše desať rokov. Za tú dobu sme vybudovali sklad pri Kutnej Hore, v ktorom väčšinu produktov držíme skladom. Disponujeme tiež výrobnou linkou a sme hrdým výrobcom policových regálov značky VARIMO, ktoré splnili náročné testy Strojárenského skúšobného ústavu. Nadobudnuté skúsenosti nám každý deň pomáhajú v riešení vašich prianí a požiadaviek. Či už sa jedná o vybavení pivničky alebo o stavbu poschodového skladu, je pre nás zákazník vždy na prvom mieste. Našou najlepšou vizitkou sú spokojní klienti, ktorí sa na nás opakovane obracia nielen pri zariaďovaní skladov, ale aj dielní.

Čítať viac